Lista aktywnych polityk

Nazwa Typ Zgoda użytkownika
Polityka prywatności i Regulamin Platformy Polityka strony Uwierzytelnieni użytkownicy
Instrukcja BHP Inne polityki Uwierzytelnieni użytkownicy

Podsumowanie

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Platformy i polityką prywatności i ich zaakceptowanie. W innym przypadku nie będzie dostępu do platformy.

Pełna polityka

Informacje ogólne:

1.      Platforma e-learningowa Moodle (zwana dalej Platformą PUW lub Platformą zdalnego nauczania) Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (zwanej dalej Uczelnią) to internetowa przestrzeń Uczelni, która jest przeznaczona do kształcenia oraz wspomagania procesu kształcenia metodami e-learningowymi.

2.      W celu skorzystania z Platformy PUW Użytkownik powinien we własnym zakresie zapewnić dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu, a także sprzęt i oprogramowanie umożliwiające przeglądanie dokumentów i prezentacji multimedialnych.

3.      Uczelnia zapewnia stały dostęp do Platformy PUW przez sieć internetową. Uczelnia zastrzega sobie możliwość przerw niezbędnych do przeprowadzenia prac konserwacyjnych i modernizacyjnych.

4.      Platforma PUW nie może być używana w celu przekazywania lub rozpowszechniania treści niemających związku z procesem kształcenia.


Zasady korzystania z Platformy Zdalnego Nauczania:

1.      Każdy Użytkownik po utworzeniu konta otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez siebie adres mailowy dane do logowania, na które składają się: login, hasło oraz link aktywacyjny.

2.      System wymusza zmianę hasła startowego na własne. Hasło użytkownika musi zawierać minimum 8 znaków (litery i liczby).

3.      Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swoich danych uwierzytelniających do Platformy PUW oraz nieudostępnienia Konta Użytkownika osobom nieuprawnionym.

4.      W ramach Platformy PUW Użytkownik ma dostęp do zajęć/kursów, do których został uprawniony przez Administratorów Platformy. Użytkownik może również korzystać z wbudowanego narzędzia do wysyłania wiadomości w ramach Platformy PUW.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26. W ramach funkcjonowania Platformy PUW z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, pisząc na adres siedziby, lub poprzez wiadomość e-mail na adres mdl_koordynator@ahe.lodz.pl.

2.      W celu należytej ochrony danych osobowych Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail iod@ahe.lodz.pl.

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: – umożliwienia prowadzenia zajęć dydaktycznych na odległość – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z przepisami art. 67 ust. 4 oraz art. 76a Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów; – prawidłowej identyfikacji uczestników kształcenia na Platformie (również w formie utrwalenia wizerunku i głosu) oraz komunikacji podczas zajęć i poza zajęciami, niezbędnej do procesu realizacji kształcenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; – prowadzenia Konta Użytkownika na Platformie zdalnego nauczania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; – umożliwiania dostępu dla innych uczestników zajęć/kursu do dodatkowych, niewymaganych informacji o Użytkowniku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgody, którą jest wyraźne działanie potwierdzające (dobrowolne dodanie informacji o sobie); – dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

4.      W ramach Konta Użytkownika przetwarzamy Pani/Pana dane w następującym zakresie: – imię (imiona) i nazwisko; – adres e-mail (wgląd tylko dla Administratorów Platformy, domyślnie ukryty dla innych uczestników zajęć/kursu – Użytkownik w ustawieniach profilu może sam zdecydować o ujawnieniu swojego adresu e-mail; Dydaktycy mają wgląd w adresy mailowe Studentów w celu identyfikacji osób na Platformie lub komunikacji); – login do Platformy (wgląd tylko dla Administratorów Platformy); – numer IP Użytkownika (wgląd tylko dla Administratorów Platformy i Dydaktyków); – tytuł naukowy (tylko w przypadku konta Dydaktyka); – nagranie zawierające wizerunek i dźwięk – do utrwalenia Pani/Pana wizerunku oraz głosu może dojść podczas ćwiczeń lub wykładów, których uczestnictwo wymaga ujawnienia swojego wizerunku oraz aktywnego udziału w zajęciach;

5.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym m.in. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne Administratora, wykorzystywane na potrzeby obsługi Platformy; podmioty świadczące usługi księgowe, a także inne podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, wyłącznie na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6.      Dane osobowe w ramach Platformy przechowywane będą: – przez 3 lata od momentu utraty statusu aktywnego Studenta (zakończenie lub rezygnacja) lub zakończenia przez Dydaktyka działalności dydaktycznej na Platformie PUW; – w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez wskazany powyżej okres; – w przypadku postępowania prowadzonego przez uprawnione organy termin usunięcia danych może zostać wydłużony do czasu jego prawomocnego zakończenia.

7.      Każdej osobie, której dane są przetwarzane w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do nich oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją dokumentu, który znajduje się na Platformie Zdalnego Nauczania w zakładce „Ważne linki i regulaminy” -> „Regulaminy” -> „Regulamin platformy”.Podsumowanie

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją BHP i jej zaakceptowanie. W innym przypadku nie będzie dostępu do platformy.

Pełna polityka

1.       Cel instruktażu

Celem instruktażu ogólnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest zaznajomienie dydaktyków oraz studentów wszystkich kierunków Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi z: – przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, – zasadami bezpiecznej pracy i nauki w AHE, – ogólnymi przepisami przeciwpożarowymi, – ogólnymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

2.       Obowiązki Rektora
Rektor ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy na uczelni. Ponadto zobowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników oraz studentów przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy/nauki, a w szczególności: – organizować pracę/naukę w sposób zapewniający jej bezpieczne i higieniczne warunki, – zapewnić przestrzeganie na uczelni przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń. 

3.       Obowiązki dydaktyków i studentów
Podstawowym obowiązkiem każdej osoby jest przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest ona zobowiązana: – znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, – wykonywać swoje obowiązki (praca, nauka, pobyt na uczelni) w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, – stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek władz uczelni oraz wykładowców, – dbać o należyty stan urządzeń, sprzętów oraz o porządek i ład w miejscu pracy/nauki, – niezwłocznie zawiadomić władze uczelni/prowadzącego zajęcia o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie, – stosować się do aktualnie obowiązujących wytycznych/zarządzeń/zaleceń władz uczelni w zakresie wymogów sanitarnych lub innych związanych z bezpiecznymi warunkami pracy i nauki.

4.       Uprawnienia dydaktyków i studentów
Osoba ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy/nauki, zawiadamiając o tym niezwłocznie władze uczelni/prowadzącego zajęcia w przypadku, gdy warunki nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia.
 

5.       Zasady poruszania się po budynkach uczelni
Przemieszczanie się człowieka stanowi zagrożenie wypadkowe, dlatego na terenie całej uczelni: – przenosząc przedmioty, należy je zabezpieczyć, aby nie przeszkadzały innym użytkownikom budynku, – poruszając się ciągami komunikacyjnymi, zawsze należy zachować ostrożność i uwagę, – nie należy tarasować przejść, ciągów komunikacyjnych, – trzeba zachować szczególną ostrożność przy chodzeniu po schodach, między meblami, sprzętami, – nie wolno wchodzić do pomieszczeń, do których obowiązuje zakaz wejścia dla osób nieupoważnionych.

6.       Porządek i czystość w miejscu pracy/nauki
Każda osoba powinna pamiętać o podstawowych zasadach higieny w miejscu pracy/nauki: – należy dbać o czystość i stan odzieży, – przed każdym posiłkiem należy umyć ręce, brudnymi rękami nie należy dotykać zwłaszcza ust i oczu, – nie wolno pić wody nieodpowiadającej wymogom sanitarnym, – należy utrzymywać porządek w miejscu odbywania zajęć, w toaletach oraz na korytarzach.

7.       Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowanie w razie pożaru
Pożar lub wybuch mogą powstać, gdy zaistnieje czasowa i przestrzenna zbieżność następujących elementów: – materiału palnego, – czynnika utleniającego, – źródła zapłonu (np. iskry elektryczne, mechaniczne, elektrostatyczne, gorące powierzchnie, otwarty ogień) – usunięcie jednego z nich wykluczy ich powstanie.

Na terenie uczelni obowiązuje bezwzględny zakaz:
– palenia papierosów, wnoszenia materiałów i płynów łatwopalnych, – przeprowadzania samodzielnych napraw urządzeń czy jakiejkolwiek ingerencji w system instalacji elektrycznej, – pozostawiania włączonych urządzeń zasilanych energią elektryczną.

 

Wytyczne prowadzenia ewakuacji ludzi i mienia
1. Alarmowanie służb ratowniczych. 2. Przystąpienie do prowadzenia działań do czasu przybycia służb ratowniczych.
W pierwszej kolejności należy ewakuować ludzi z pomieszczeń, w których powstał pożar lub inne zagrożenie, znajdujących się na drodze rozprzestrzeniania się tego zagrożenia oraz z pomieszczeń, z których wyjście może być odcięte. Należy najpierw ewakuować osoby o ograniczonej zdolności poruszania się. Strumień ruchu powinny zamykać osoby w pełni sprawne. Ludzi odciętych od dróg wyjścia, znajdujących się w strefie zagrożenia należy zebrać w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od źródła zagrożenia i w miarę posiadanych środków oraz istniejących warunków ewakuować na zewnątrz lub oczekiwać na ewakuację za pomocą sił i środków jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej. 
Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej, starając się trzymać głowę jak najniżej. Usta i drogi oddechowe w miarę możliwości należy zasłonić chustką zamoczoną w wodzie. Podczas poruszania się drogami ewakuacyjnymi przy silnym zadymieniu należy przemieszczać się wzdłuż ścian, aby nie stracić orientacji.

Warto pamiętać, że:
– podczas ewakuacji nie wolno korzystać z windy, – należy spokojnie, bez wzbudzania paniki kierować się do najbliższych wyjść ewakuacyjnych lub tam, gdzie wskazuje osoba prowadząca ewakuację, – osoby opuszczające budynek powinny wychodzić „gęsiego”, czyli jedna za drugą, aby pozostawić drożny drugi kierunek ruchu. 

8.       Postępowanie w razie wypadków, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
W razie wystąpienia wypadku przy pracy/nauce należy: – zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, – podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, – zapewnić ustalenie – w przewidzianym trybie – okoliczności i przyczyn wypadku, sporządzić niezbędną dokumentację, – zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

W razie wypadku przy pracy/nauce na każdym pracowniku/studencie spoczywa obowiązek:
– niezwłocznego zawiadomienia władz uczelni/prowadzącego zajęcia o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego, – ostrzeżenia innych osób znajdujących się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie. 

Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

1. Oceń zdarzenie, podejmij działanie. 2. Usuń czynnik działający na poszkodowanego. 3. Oceń zagrożenie stanu zdrowia lub życia poszkodowanego: – Oceń, czy sam dasz radę udzielić pomocy, czy trzeba wezwać dodatkową pomoc do czasu dotarcia służb medycznych. – Sprawdź, czy poszkodowany jest przytomny: • jeśli jest przytomny: dowiedz się, gdzie odczuwa ból, czy krwawi, czy może się poruszyć, • jeśli jest nieprzytomny: sprawdź tętno, oddech, drożność dróg oddechowych. – Ustal prawdopodobny rodzaju urazu (rana, krwawienie, złamanie itp.). – Sprawdź, czy z ust poszkodowanego czuć alkohol. – Nie podawaj poszkodowanemu niczego doustnie. – Nie wyjmuj ciał obcych z ran. – Nie pozwól poszkodowanemu się wychłodzić lub przegrzać. – W przypadku silnego krwawienia koniecznie staraj się zatamować upływ krwi, aby uniknąć wykrwawienia. – Jeśli podejrzewasz uraz kręgosłupa, ogranicz do minimum poruszanie ciała poszkodowanego. – Nie zostawiaj poszkodowanego samego, kontroluj stan jego zdrowia. 4. Zabezpiecz poszkodowanego przed możliwością dodatkowego urazu lub innego zagrożenia (np. wynieś poszkodowanego z miejsca narażenia na czynniki toksyczne, zadymienie itp.). Postępuj tak, aby w trakcie udzielania pomocy samemu nie doznać urazów. 5. Wezwij pomoc fachową – pogotowie ratunkowe, tel. 999. Dzwoniąc, podaj: – imię i nazwisko, – numer telefonu, z którego dzwonisz (jeśli jest to telefon stacjonarny), – rzeczowy opis sytuacji, – ile osób wymaga pomocy, – objawy urazu, wiek poszkodowanego/poszkodowanych, – czy potrzebna jest pomoc techniczna, – dokładny adres oraz – jeśli to potrzebne – najkrótszą trasę dojazdu, – jeśli u poszkodowanego nastąpiło zatrzymanie oddechu, poinformuj o przystąpieniu do resuscytacji, być może dyspozytor podpowie ci sposób postępowania. Uważnie słuchaj pytań i wskazówek dyspozytora pogotowia. Pozostań przez chwilę pod telefonem (jeśli jest to telefon stacjonarny), być może dyspozytor pogotowia będzie oddzwaniał w celu sprawdzenia wiarygodności zgłoszenia. Pozostałe telefony ratunkowe: 112 – numer alarmowy z telefonu komórkowego, 997 – policja, 998 – straż pożarna.

9.       Apteczki znajdują się na portierniach (ambonkach).

Opracowała: Sylwia Sztybel – specjalista ds. bhp

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją dokumentu, który znajduje się na Platformie Zdalnego Nauczania w zakładce „Ważne linki i regulaminy” -> „Regulaminy” -> „Instrukcja BHP”.